Raziskovalna dejavnost katedre
......................................................................................................................

NAZIV PROJEKTA  
V4-1135    Okoljski odtis kmetijstva in živilsko predelovalne industrije ter tehnološki ukrepi za njegovo znižanje v prihodnosti
V4-1077    Vpliv vkljucevanja tanina v krmne obroke prašicev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje
V4-0517    Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka
V4-0484    Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske ?ebele (Apis
J4-9532    Kakovost hrane v odvisnosti od na?ina kmetijske pridelave
L4-9468    Uporaba genetskih markerjev za rejo praši?ev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli
L7-7602    Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v cebelji družini, na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne cebele
L4-6376    Zanesljivost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašicjega mesa
V4-0116    Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki
V4-0864    Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka'
V4-0301    Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašicev
V4-9127    Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU
L4-1320    Morfološki in fiziološki parametri razmnoževanja, razvoja in rasti pri živalih
L4-1188    Primernost razli?nih genotipov praši?ev za predelavo v pršut
V4-1019    Vseživljenjsko e-izobraževanje na podrocju ekološkega kmetijstva
V4-0338    Alternativna reja prašicev - ekološko kmetijstvo
V4-0101    Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva
V4-0590    Analiza prireje volovskega mesa na kmetijah demografsko ogroženih obmo?ij severovzhodne Slovenije
J4-0559    Kompleksna analiza genoma domacih živali
V4-1114   Cebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov
V4-1078    Ugotavljanje u?inkovitosti zatiranja varoze pri ?ebelah v Sloveniji
J4-2299    Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske ?ebele, Apis mellifera carnica
V4-0484    Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske ?ebele (Apis
V4-0759    Sodobno zatiranje varoje
V4-1301    Prou?evanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod
Z4-8004    Sodobna diagnostika hude gnilobe ?ebelje zalege, Pestis apium
L4-3174    Biokemi?ni markerji kostnega metabolizma pri visokoproizvodnih kravah molznicah
V4-0333    Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih
V4-3245    Možnost vzpodbujanja konkuren?nosti kmetij v hribovskih obmo?jih SV Slovenije z aktiviranjem zaraš?enih površin

Clani Katedre za živinorejo so vkljuceni v programske skupine
P4-0092    Zdravje živali, okolje in varna hrana 1.1.1999-31.12.2008
P4-0133    Trajnostno kmetijstvo 1.1.2004-31.12.2012
P0-0503-0401    Travništvo, pridelovanje krme in živinoreja 1.1.1999-31.12.2003
P4-0072    Agrobiodiverziteta 1.1.2004-31.12.2012
P1-0164    Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja 1.1.1999-31.12.2013
P0-0501-0482    Raziskave za zvišanje odpornosti in produktivnosti rastlin in živali v sonaravnem kmetijstvu 1.1.1999?31.12.2003

Citiranost clanov Katedre za živinorejo

Citiranost bibliografskih zapisov clanov Katedre za živinorejo v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v WoS/Scopus - citati: 1017/1105, cisti citati:826/891


Podrocje proucevanja:

 • Rastne in pitovne lastnosti, obnašanje pujskov in svinj v casu laktacije, plodnost
 • Klavna kakovost in kakovost mesa, ucinki križanj
 • Encimatika in plasticnost skeletne muskulature, histokemične lastnosti skeletnih mišicnih vlaken
 • Električna stimulacija skeletne muskulature
 • Raziskovalni in pedagoški center za rejo prašicev - UKC POHORSKI DVOR (Center za živinorejo)
 • Novogradnje in adaptacije kmetijskih objektov Sonaravna živinoreja
 • Optimiziranje krmnih obrokov za različne vrste in kategorije živali
 • Organiziranost rejcev
 • Proucevanje pocutja živali (Animal Welfare)
 • Selekcija in reprodukcija v govedoreji
 • Fiziologija prehrane, fiziologija rasti, presnovni procesi, biokemija telesnih tekoči in tkiv, biotehnologija razmnoževanja domacih živali
 • Raziskave s področja tehnologije reje perutnine
 • Mešanje krmil
 • Raziskave osnovnih surovin in dodatkovFakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
                                                                                         Katedra za živinorejo