Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Splošni pogoji poslovanja knjižnice


Na osnovi 291. clena statuta Univerze v Mariboru je senat Fakultete za kmetijstvo v Mariboru na 2.seji, dne 16.07.2003 sprejel
P R A V I L N I K
O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE FAKULTETE ZA KMETIJSTVO

I. SPLOŠNE DOLOCBE

 
1. clen
 
Knjižnica Fakultete za kmetijstvo je visokošolska, fakultetna knjižnica. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju Pravilnik) doloca vse pogoje, ki so pomembni za delovanje in poslovanje knjižnice.
Temelji na pravilniku o splošnih pogojih poslovanja, ki velja za knjižnice, vkljucene v knjižnicno-informacijski sistem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: KISUM).
 
2. clen
 
Pravilnik velja za zaposlene v knjižnici in njene uporabnike.
 
3. clen
 
Knjižnica je odprta glede na potrebe uporabnikov. Spremembe delovnega casa objavlja na vidnem mestu.
 
4. clen
 
Uporaba knjižnicnega gradiva in korišcenje storitev knjižnice je praviloma brezplacno.
Uporabniki placajo vpisnino in letno clanarino. Knjižnica zaracunava stroške za reprodukcijo gradiva ter opomine.
Cenik knjižnicnih storitev potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je priloga tega pravilnika.
 
5. clen
 
Pravilnik mora biti dostopen vsem uporabnikom knjižnice.

 II. UPORABNIKI KNJIŽNICE
 
6. clen
 
Clan knjižnice je uporabnik, ki se vclani v knjižnico. Clan knjižnice je lahko tudi pravna oseba.
Uporabniki in clani kot fizicne osebe so visokošolski ucitelji, znanstveni delavci in študentje in tudi obcani z enotno izkaznico KISUM, ki knjižnicno gradivo potrebujejo za permamentno izobraževanje, strokovno in znanstveno delo ter poglobljeno izobraževanje.
Uporabniki in clani so lahko tudi tuji državljani, ki predložijo veljavni potni list. Za izposojo knjižnicnega gradiva na dom predložijo podpisano izjavo prisotnega polnoletnega poroka – slovenskega državljana, ki je clan knjižnice – ali javno listino slovenske ustanove.
Pravne osebe kot uporabniki in clani knjižnice so gospodarske družbe, zavodi, društva in drugi. V njihovem imenu si lahko zanje izposojajo knjižnicno gradivo pooblašceni zastopniki.
 
7. clen
 
Uporabnik in clan knjižnice lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje pogoje pod 6. clenom in se je pripravljen ravnati po tem pravilniku.
Uporabniki knjižnice so se dolžni vpisati med clane. Pri vpisu se izkažejo z osebnim dokumentom, indeksom ali potnim listom. Placajo vpisnino in clanarino, ki velja za študente tekoce študijsko leto, za druge uporabnike pa eno koledarsko leto. Knjižnica izda izkaznico, s katero si lahko izposojajo literaturo na dom, jo uporabljajo v citalnici, prav tako lahko koristijo informacije iz podatkovnih baz..
Izkaznica je neprenosljiva, zato si z njo ne morejo izposojati gradiva druge osebe. Clan jo mora ob zadrževanju v prostorih knjižnice obvezno predložiti knjižnicarki. Ce clan izkaznico izgubi, mora to javiti knjižnici, kjer dobi novo, vendar mora poravnati stroške nove izkaznice po veljavnem ceniku.
V primeru suma zlorabe clanske izkaznice je knjižnicarjeva dolžnost, da na osnovi clanovega veljavnega osebnega dokumenta preveri tocnost osebnih podatkov.
 
8. clen
 
Izkaznica velja za vse knjižnice Univerze v Mariboru in knjižnico Teološke fakultete.
Clanski izkaznici je enakovredno veljavna študentska izkaznica, vendar samo za študente Univerze v Mariboru.
 
9. clen
 
Vsi clani, razen študentov mariborske univerze, ki to storijo ob vpisu v novi letnik na univerzi, ter zaposlenih na mariborski univerzi, poravnajo stroške clanarine v eni od univerznih knjižnic po veljavnem ceniku.
 
10. clen
 
V kategorijo castnih clanov, ki ne placujejo clanarine se uvršcajo:
 1. upokojenci UMB in zaslužni profesorji,

 2. clani knjižnice z nad 15 letno clansko dobo, brez opominov ipd. kazni.

 
11. clen
 
Knjižnica jamci na podlagi 3., 9. in 13 clena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS , 1999, št. 59) za varstvo osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje pri vpisu.
 
12. clen
 
Uporabnik knjižnice ima pravico do storitev po 2. clenu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 21.3.2003):
 • vpogled v knjižne zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabno javnih knjižnicnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu
 • izposojo knjižnicnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnicno izposojo
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoc in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikavanje iz knjižnicnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižnicnega gradiva,
 • uporabo tehnicne opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev,
 • omogocanje vnosa bibliografskih podatkov v vzajemno bazo podatkov,
 • izdelovanje in vodenje bibliografij raziskovalcev ter pripravljanje izpisov,
 • arhiviranje in fotokopiranje bibliografskih enot .

 

III. KNJIŽNICNI PROSTORI

 
13. clen
 
Knjižnicni prostori z opremo so namenjeni uporabnikom in knjižnicnim delavcem, ki morajo z njimi skrbno ravnati. Vstop na bralno obmocje prostega pristopa, ki se zacne pri informatorju, je dovoljen samo uporabnikom, ki so oddali clansko izkaznico, vrhnja oblacila in torbe na za to pripravljeno mesto. Za izgubljeno garderobo knjižnica ne odgovarja.
Ob odhodu z bralnega obmocja je uporabnik dolžan pokazati vso gradivo, da ga izposojevalec zabeleži.
 
14. clen
 
V knjižnicnih prostorih uporabniki študirajo in išcejo literaturo in informacije iz razlicnih informacijskih virov. PC racunalniki, ki so na voljo uporabnikom knjižnice, so namenjeni izkljucno in samo v te namene. Uporaba racunalnikov za druge, neštudijske namene je prepovedana. V primeru prezasedenoti se uporaba racunalnikov za brskanje po internetu casovno omeji.
Za uporabo racunalnikov se je potrebno vpisati v evidenco, ki omogoca pregled nad delom z racunalniki.Vpis mora biti popoln, v skladu z zahtevo Evidence o pregledu dela na racunalnikih.V knjižnico ni dovoljeno prinašanje in uživanje hrane in pijace.
V prostore knjižnice ni dovoljen vstop z živalmi in rolkami.
Kajenje v knjižnici ni dovoljeno.
Prenosni telefoni morajo biti v prostorih knjižnice izkljuceni.
 
IV. KNJIŽNICNO GRADIVO
 
15.clen
 
Uporabniki morajo s knjižnicnim gradivom ravnati pazljivo in ga vrniti nepoškodovanega. Med poškodbe knjižnicnega gradiva se šteje tudi podcrtovanje tekstov.
Uporabnik ob prevzemu knjižnicnega gradiva opozori knjižnicarja na morebitne poškodbe, drugace ob vrnitvi odgovarja zanje.
Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da je knjižnicno gradivo poškodoval ali ga izgubil, mora gradivo nadomestiti z novim izvodom. Ce gradiva ni na tržišcu, mora uporabnik placati odškodnino.
 
16. clen
 
Uporabniki uporabljajo knjižnicno gradivo v knjižnicnih prostorih ali si ga izposodijo na dom.
 
17. clen
 
Knjižnicno gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, je:
 1. vso gradivo, ki ima oznako citalniško gradivo
 2. periodika
 3. diplomske naloge, magisteriji in doktorske disertacije
 4. referencna zbirka (slovarji, enciklopedije, bibliografije…)
 5. publikacije, za katere je knjižnica dolocila posebni režim izposoje
 
V. IZPOSOJA GRADIVA
 
18. clen
 
Uporabniki imajo lahko na domu istocasno izposojene le štiri knjige. Izposojo vecjega števila knjig lahko dovoli samo vodja knjižnice. Clan si ne more izposoditi vec izvodov istega naslova.
 
19. clen
 
V knjižnici si uporabnik poišce podatke o dokumentih sam. Vsakemu uporabniku, ki pride prvic v knjižnico, knjižnicar razloži, kje in kako poiskati gradivo.
 
20. clen
 
Uporabnik izposojenega gradiva ne sme posojati drugim osebam, ceprav so le-te vpisane v knjižnico.
 
21. clen
 
Clanova dolžnost je, da ob izposoji knjižnicno gradivo pregleda in takoj opozori knjižnicne delavce na vidne poškodbe oz. manjkajoce dele, sicer odgovarja za škodo sam.
 
22. clen
 
Rok za vrnitev študijskega gradiva je 14 dni oz. 30 dni.
Za prekoracitve izposojevalnega roka je uporabnik dolžan poravnati stroške 1.,2.,3 oz. dekanovega opomina. Ce po poslanem dekanovem opominu uporabnik še vedno ne vrne izposojenega gradiva, se mu izrece 4. opomin, s katerim se mu onemogoca izposoja v vseh knjižnicah Univerze Maribor in Knjižnici Teološke fakultete.
Opomine izdela delavec v izposoji vsak mesec.
Stroške za opomine zaracunava knjižnica v skladu z veljavnim cenikom.
Uporabnik je dolžan vrniti v knjižnico vso izposojeno literaturo po zagovoru diplomske naloge. Šele nato prejme potrdilo o diplomiranju.
 
23. clen
 
Uporabnik lahko zaprosi za gradivo, ki ga želi imeti izposojeno dalj casa kot je predpisan rok izposoje, podaljšan rok izposoje. Rok izposoje lahko podaljša trikrat zaporedoma na spletni strani OPAC-a, po telefonu ali osebno, vendar samo v primeru, kadar gradiva ne caka drugi uporabnik.
Uporabnik lahko gradivo tudi rezervira. Rezervirano gradivo caka ob vrnitvi v knjižnici le 4 oz.2 dni, nato se izposodi naprej.
Za rezervacije ali podaljševanja gradiva preko spletnih strani OPACA clan potrebuje geslo, ki ga ustno ali pisno sporoci izposojevalcu.
 
24. clen
 
Ce clan uporablja knjige iz prostega pristopa ali iz drugih knjižnicnih obmocij v prostorih knjižnice, se zanje citalniško zadolži v izposoji.
 
25. clen
 
Za zaposlene na Univerzi v Mariboru velja poseben dogovor glede izposoje gradiva, ki je opisan v Posebnih pravilih, priloženih k temu pravilniku.
 
VI. MEDKNJIŽNICNA IZPOSOJA
 
26. clen
 
Knjižnica naroca za uporabnike literaturo, ki je sama nima, doma in v tujini. Pri tem se ravna po mednarodno sprejetih pravilih o medknjižnicni izposoji.
Stroške medknjižnicne izposoje poravna uporabnik v celoti (razen v primeru, ko je dogovorjeno drugace) .Uporabnik uporablja gradivo, pridobljeno preko medknjižnicne izposoje, samo v prostorih knjižnice.
Knjižnica gradiva po medknjižnicni izposoji ne more narociti, ce nima tocnih bibliografskih podatkov.
 
27. clen
 
Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjižnicam po Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 15. clenu tega pravilnika. Narocnik mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB in narocati gradivo le preko predhodne narocilnice po e-mailu ali pošti.
 
VII. PRITOŽBE UPORABNIKOV
 
28. clen
 
Uporabnik lahko svoje pripombe pisno posreduje vodji knjižnice.
 
VIII. KONCNE DOLOCBE
 
29. clen
 
Uporabniku, ki ne upošteva dolocil Pravilnika in ga s svojim vedenjem krši, se zmanjšajo ali odvzamejo uporabniške pravice, kar velja istocasno do preklica v vseh knjižnicah KISUM oziroma fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
 
30. clen
 
Morebitna odstopanja od tega pravilnika lahko dovoli le vodja knjižnice.
 
31. clen
 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za kmetijstvo zacne veljati naslednji dan, ko ga je sprejel senat Fakultete za kmetijstvo v
Mariboru.
 
V Mariboru , 17.07.2003                                                                            Dekan: izr.prof.dr. Jernej TURK

POSEBNA PRAVILA 

Za zaposlene na Univerzi v Mariboru velja poseben dogovor glede izposoje gradiva.

Za visokošolske ucitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce ter redno zaposlene na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru velja v Knjižnici Fakultete za kmetijstvo sledece:

 • Za študijski proces in raziskovalno delo imajo gradivo lahko izposojeno vec kot en mesec.
 • Izposojenih lahko imajo vec enot.
 • V primeru, ko knjižnica uporabnika prosi za doloceno enoto (rezervirano, naroceno), jo je dolžan vrniti.
 • Gradivo kupljeno iz “neknjižnicnih” sredstev se v Knjižnici evidentira in zadolži uporabniku za nedolocen cas.
 • Te enote je uporabnik dolžan vrniti v Knjižnico, ko mu preneha delovno razmerje na Fakulteti za kmetijstvo, oziroma, ko se upokoji.
 • Ob inventuri v Knjižnici so uporabniki dolžni pregledati seznam izposojenega gradiva in ga potrjenega vrniti v Knjižnico.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand