Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

AGRA glava slo

GEOLOŠKI DEL (PREPOZNAVANJE KAMNIN)

Ogled zbirke kamnin je na voljo v učnem pedološkem laboratoriju (novogradnja, N 106) - ključe dobite pri M. Muršec.

VPRAŠANJA ZA KOLOKVIJ IZ GEOLOGIJE-teorija

MINERALI

 1. Kamninotvorni minerali - naštej
 2. Kaj so minerali, kristali
 3. Iz česa so sestavljene kamnine, iz česa minerali (petrogeni elementi)
 4. Fizikalne lastnosti mineralov (naštej in opiši)
 5. Primarni, sekundarni minerali (nastanek, primeri)
 6. Sistematika mineralov (delitev po zastopanosti mineralov v kamnini, delitev po kemični sestavi, delitev silikatov po barvi) – primeri!
 7. Mafični, salični minerali - primeri
 8. Zgradba silikatov (UNI morajo poznati zgradbo posameznih skupin)
 9. Vrste silikatov (s primeri)
 10. Oksidi
 11. Hidroksidi
 12. Karbonati
 13. Razlika med kremenom in kalcitom
 14. Razlika med kalcitom in dolomitom
MAGMATSKE KAMNINE
 1. Delitev magmatskih kamnin po načinu nastanka
 2. Delitev magmatskih kamnin po mineralni strukturi
 3. Magma (delitev po kemični sestavi)
 4. Struktura magmatskih kamnin
 5. Bowenov reakcijski niz (UNI)
 6. Delitev magmatskih kamnin po mineralni zgradbi
 7. Zastopanost magmatskih kamnin v Sloveniji
SEDIMENTNE KAMNINE
 1. Razlika med sedimenti in sedimentno kamnino
 2. Značilnosti sedimentnih kamnin
 3. Nastanek sedimentnih kamnin
 4. Najpogostejši minerali sedimentnih kamnin
 5. Delitev sedimentnih kamnin glede na izvor
 6. Naštej karbonatne sedimentne kamnine
 7. Naštej silikatne sedimentne kamnine
 8. Razlika med apnencem in dolomitom
 9. Zastopanost sedimentnih kamnin v Sloveniji
 10. Katere so najmlajše kamnine v Sloveniji in katere so
 11. Kje se nahaja fliš in kje lapor v Sloveniji
METAMORFNE KAMNINE
 1. Do kakšnih sprememb v kamnini pride v procesu metamorfoze
 2. Kateri dejavniki lahko povzročajo metamorfozo in kakšne so posledice pri delovanju posameznih dejavnikov
 3. Najpogostejši minerali v metamorfnih kamninah
 4. Vrste metamorfoze in njihove posledice
 5. Sistematika metamorfnih kamnin glede na nastanek
 6. Delitev regionalno metamorfnih kamnin glede na usmerjenost pritiska
 7. Zastopanost metamorfnih kamnin v Sloveniji
 8. Katere so najstarejše kamnine v Sloveniji in katere so

PREPEREVANJE

 1. Kaj je preperevanje oz. zakaj kamnine preperevajo
 2. Kako kamnine preperevajo in od česa je to odvisno
 3. Katere kamnine so bolj podvržene kemičnemu preperevanju in katere fizikalnemu preperevanju
 4. Parametri, ki vplivajo na način preperevanja
 5. Kateri dejavniki povzročajo fizikalno preperevanje in kako
 6. Produkti fizikalnega preperevanja
 7. Kaj se dogaja pri kemičnem preperevanju, kateri dejavniki ga povzročajo
 8. Kateri so procesi kemičnega preperevanja
 9. Kateri minerali preperevajo s hidrolizo, kateri z raztapljanjem in kateri z oksidacijo
 10. Produkti kemičnega preperevanja
 11. Pomen glinenih mineralov
 12. Zgradba glinenih mineralov
 13. Delitev glinenih mineralov (navedi primere, adsorpcijsko sposobnost in zgradbo)
UNIVERZITETNI
 1. Gibanje tektonskih plošč (načini pomikanja in njihove posledice)
 2. Zgradba Zemlje
USTNI DEL – prepoznavanje kamnin

Pri posamezni kamnini je treba vedeti:

 • uvrstitev v določeno skupino oz. podskupino glede na način nastanka (oz. pogoje nastanka) in glede na mineralno sestavo
 • način nastanka kamnine
 • struktura/tekstura
 • mineralna zgradba kamnine
 • prepoznavnost kamnine (posebnosti)
 • nahajališče v Sloveniji

 

MAGMATSKE KAMNINE

Delitev po načinu nastanka

Delitev po mineralni sestavi

GLOBOČNINE

PREDORNINE

ŽILNINE

GRANITSKA SKUPINA

Bistveni minerali:

kremen, K-glinenci, kisli (Na) plagioklazi

Značilni minerali:

biotit, muskovit, amfiboli, pirokseni

GRANIT

GRANODIORIT

RIOLIT

OBSIDIJAN, PLOVEC

PALEORIOLIT (kremenov porfir, kremenov keratofir)

DACIT

GRANITPORFIR

APLIT

PEGMATIT

SIENITSKA SKUPINA

Bistveni minerali:

K-glinenci, (Na) kisli plagioklazi

Značilni minerali:

biotit, muskovit, amfiboli, pirokseni

SIENIT

TRAHIT

PALEOTRAHIT (porfir, keratofir)

SIENITPORFIR

DIORITSKA SKUPINA

Bistveni minerali:

srednji (Ca, Na) plagioklazi

Značilni minerali:

biotit, amfiboli, pirokseni

DIORIT

TONALIT

(kremenov diorit)

ANDEZIT

(DACIT)

DIORITPORFIR

GABRSKA SKUPINA

Bistveni minerali:

bazični (Ca) plagioklazi

Značilni minerali:

amfiboli, pirokseni, olivin

GABRO

ČIZLAKIT

BAZALT

DIABAZ

GABROPORFIR

PERIDOTITSKA SKUPINA

Bistveni minerali:

olivin, biotit, amfiboli, pirokseni

PERIDOTIT

PIROKSENIT

DUNIT

KIMBERLIT

PIKRIT

KIMBERLIT

PIKRIT

 

 

SEDIMENTNE KAMNINE

MEHANSKE ali KLASTIČNE

KEMIČNE

velikost

> 2 mm

2-0,063 mm

0,063-0,002 mm

< 0,002 mm 

BIOKEMIČNE

KEMIČNE

NEVEZANE

GRUŠČ

PROD

PESEK

MELJ

GLINA

LAPOR

APNENEC

KREDA

DOLOMIT

ROŽENEC

HALIT

SILVIN

SADRA

ANHIDRIT

VEZANE

BREČA

KONGLOMERAT

PEŠČENJAK

MELJEVEC

GLINAVEC

LAPOROVEC

MULJEVEC

PIROKLASTIČNE

NEVEZANE

VULKANSKE BOMBE, LAPILI

VULKANSKI PEPEL, PRAH

LEHNJAK

FOSFORIT

VEZANE

VULKANSKA BREČA

TUF

TUFIT

 


 

METAMORFNE KAMNINE
 

SKRILAVE

MASIVNE

REGIONALNE

METAMORFNI SKRILAVCI

FILIT

BLESTNIK

GNAJS

MARMOR

KVARCIT

SERPENTINIT

AMFIBOLIT

EKLOGIT

MIGMATIT

KONTAKTNE

ROGOVEC

SKARN

DINAMOMETAMORFNE

MILONIT

TEKTONSKA BREČA

 

ZASTOPANOST KAMNIN V SLOVENIJI

Magmatske kamnine
- TONALIT: osrednji del Pohorja (od Zg. Polskave na JV do Ribnice na SZ, Rogle na J in Josipdola in Žigartovega vrha na S)
- ANDEZIT: okolica Smrekovca (Savinjske Alpe) – tudi andezitni tuf
- DACIT: Pohorje (Črni vrh, od V. Kope do Sv. Primoža)
- GRANIT in GRANODIORIT: ozek pas okoli Črne na Koroškem (od Koprivne do Šentvida)
- ČIZLAKIT: obrobje Pohorja (kamnolom v kraju Cezlak nad Oplotnico)
- (KREMENOV) KERATOFIR in PORFIR, DIABAZ: Kamniško-Savinjske Alpe (okolica Grintavca, Stanovice, okolica Velenja), Julijske Alpe (Jelovica, Peračica, Pokljuka)
Sedimentne kamnine
- APNENEC in DOLOMIT: SZ Slovenija (Julijske Alpe, Škofjeloško, Cerkljansko, Polhograjsko in Idrijsko hribovje, Trnovski gozd), Kamniško Savinjske Alpe, Karavanke, Paški
kozjak, Posavje in Posavsko hribovje, Bela krajina, Suha Krajina, Gorjanci, Kozjansko, Notranjska, Kras)
- LEHNJAK: ob rekah, potokih, slapovih, toplih vrelcih
- ROŽENEC: kot gomolji ali leče v drugih kamninah (npr. v apnencu)
- ALUVIALNI NANOSI REK IN POTOKOV (prod, pesek, glina, grušč, konglomerat): Pomurje, Dravsko polje, Celjska kotlina, Ljubljanska kotlina, Brežiško-Krška kotlina, okolica
Bohinja, Bleda..
- KLASTIČNE SEDIMENTNE KAMNINE:
apnena breča: območje apnencev in dolomitov
apneni konglomerat: Savske terase, Škofjeloško hribovje
kremenov konglomerat: Škofjeloško hribovje, okolica Ljubljane, Karavanke, Posavje
kremenov peščenjak: Škofjeloško hribovje, okolica Ljubljane, Karavanke, Posavje
apneni peščenjak: območje fliša, apnencev in dolomitov
sljudni peščenjak: Škofjeloško hribovje, okolica Ljubljane, Karavanke, Posavje
laporovec: zahodna in vzhodna Slovenija (vinorodna območja)
FLIŠ (menjavanje skladov laporjev in peščenjakov) : Posočje, Vipavska dolina, Brkini, Koprsko primorje, Goriška Brda
(skrilavi) glinovec in meljevec: severovzhodna Slovenija, okolica Ljubljane, Posavje
Metamorfne kamnine
- GNAJS, BLESTNIK, AMFIBOLIT, EKLOGIT, SERPENTINIT, KLORITNO-SERICITNI SKRILAVCI in MARMOR: obrobje Pohorja, Kobansko, Kozjak
- FILIT in FILITOIDNI SKRILAVCI: Kozjak, Kobansko (Kapla in okolica Radelj in Mute), Koroška (do Mežice)

PEDOLOŠKI DEL

Vprašanja za kolokvij iz PEDOLOGIJE. Študijsko leto 2007/08.

Avtor: Mateja Muršec

UVOD

Kaj je pedologija?

S čim se ukvarja pedologija iz naravoslovnega vidika?

S čim se ukvarja pedologija iz praktičnega vidika?

Kaj proučujejo bazične pedološke raziskave?

Kaj proučujejo aplikativne pedološke raziskave?

Kaj je pedološka karta (pomen, merilo)?

Definicija talnega tipa.

Definicija horizonta.

VZORČENJE TAL

Kako odvzamemo neporušen talni vzorec in za katere analize je potreben?

S kakšnim orodjem odvzamemo talne vzorce za standardno pedološko analizo?

Globina odvzema talnih vzorcev za določanje potreb po gnojenju na njivi, travniku, trajnem nasadu (sadovnjaku, vinogradu).

Globina odvzema talnih vzorcev za določanje mineralnega dušika.

Kakšen je reprezentativen vzorec tal?

Transport talnih vzorcev (embalaža, označba).

Primeren čas jemanja vzorcev.

Katere parametre tal določimo pri standardni pedološki analizi (in po katerih metodah)?

Naštejte kemične lastnosti tal.

Naštejte fizikalne lastnosti tal.

Definicija tal.

Tla kot trifazni sistem.

Kaj predstavlja mineralni del tal?

Kakšna tla smo videli na terenskih vajah na Pohorskem dvoru?

TERENSKE VAJE

Kakšna tla smo si ogledali na Pohorskem dvoru? (tip tal, zaporedje glavnih horizontov, matična podlaga, raba tal)

TEKSTURA TAL

Kaj je tekstura tal?

Naštejte talne delce in definirajte njihove velikosti.

Kako posamezne skupine talnih delcev vplivajo na fizikalno-kemične lastnosti tal?

Kako vpliva prisotnost gline na talne lastnosti?

Kako vpliva prisotnost melja na talne lastnosti?

Kako vpliva prisotnost peska na talne lastnosti?

Kaj je skelet ali kamninski drobir? Kako vpliva na talne lastnosti?

Katere podatke potrebujemo za določevanje teksturnega razreda iz teksturnega trikotnika (po ameriški klasifikaciji)?

Kateri teksturni razred je optimalen s strani rastlinske pridelave in zakaj?

Določanje teksture tal na terenu. Koliko teksturnih razredov lahko določimo na ta način?

Kaj ugotavljamo s prstnim preizkusom?

Določanje teksture v laboratoriju. Koliko teksturnih razredov lahko določimo na ta način (po ameriški teskturni klasifikaciji)?

Kaj pomeni, da so tla teksturno težka /lahka?

Na osnovi katerega fizikalnega zakona določimo teksturo tal pri sedimentacijsko pipetni metodi?

Razložite Stokesov zakon.

Teksturni razred PGI (in ostalih teksturnih razredov) imenujemo in vsebuje  % gline.

Teksturni razred I (in ostali teksturni razredi) se imenuje in vsebuje  % gline,  % peska in  % melja.

S pomočjo teksturnega trikotnika določi teksturni razred, ki vsebuje 35% gline, 22% melja. Pripišite, koliko peska vsebuje. Kakšne lastnosti imajo takšna tla?

Glina ima  (večjo/manjšo) površino kot pesek.

Melj ima  (večjo/manjšo) površino kot glina.

Koliko gline, peska in melja vsebuje teksturni razred G (IP, MI)?

Ali je večji delež peska pri teksturnem razredu IP ali PI?

Kaj je sestava tal glede na delež talnih delcev različnih velikosti?

STRUKTURA TAL

Kaj je struktura tal?

Katera struktura je optimalna za rastlinsko pridelavo?

Naštejte osnovne oblike strukturnih agregatov in kje jih najpogosteje najdemo.

Sferične oblike strukturnih agregatov. Naštejte in opišite.

Kje najpogosteje najdemo mrvičasto, poliedrično, stebričasto in lističasto strukturo?

Opišite mrvičasto (grudičasto, oreškasto, poliedrično itd.) strukturo.

Razlika med mrvičasto in grudičastoo strukturo.

Razlika med oreškasto in grudičasto strukturo itd.

Na kakšen način se talni delci povezujejo v strukturne agregate?

Naštejte cementne materiale, ki povezujejo talne delce v strukturne agregate.

Naštejte strukturna stanja v tleh.

Kaj vpliva na obstojnost strukturnih agregatov?

Kako določamo obstojnost strukturnih agregatov?

S kakšnimi posegi lahko izboljšamo strukturo tal?

S kakšnimi posegi lahko poslabšamo strukturo tal?

Način povezovanja talnih delcev s pomočjo organske snovi v agregate imenujemo:

a)tekstura

b)struktura

c)poroznost

POROZNOST TAL

Definicija poroznosti (enačba).

Od česa je odvisna poroznost tal?

Kako vpliva prisotnost organske snovi na poroznost tal?

V glinastih tleh prevladuje delež  (mikro/makropor).

Velikost mikropor, s čim so napolnjene in kje jih najdemo?

Velikost makropor, s čim so napolnjene in kje jih najdemo?

Mikropore prevladujejo v  (glinastih/peščenih) tleh.

Makropore prevladujejo v  (glinastih/peščenih) tleh.

Volumna por ne moremo direktno izmeriti. Katere parametre potrebujemo za izračun poroznosti tal?

Definirajte gostoto trdne faze tal. Kako jo določamo in v katerih enotah jo podajamo?

Definirajte volumsko gostoto tal. Kako jo določamo in v katerih enotaj jo podajamo?

Kako določimo volumsko gostoto tal?

Razmerje med maso in volumnom trde faze tal imenujemo  .

Razmerje med volumnom por in skupnim volumnom tal imenujemo  .

Razmerje med maso trde faze tal in skupnim volumnom tal imenujemo  .

Na travniku smo vzeli vzorce tal s kopeckijevimi cilindri in jih v laboratoriju sveže in posušene (na 105°C) stehtali. Katere parametre lahko izračunamo iz danih podatkov?

Zakaj uporabljamo kopecijeve cilindre? Kaj določamo?

Tla so zelo porozna, ko imajo več kot % por.

Kaj je konzistenca tal in katere termine uporabljamo v tej zvezi?

BARVA IN TEMPERATURA TAL

Na katere talne lastnosti lahko sklepamo po barvi tal?

Kako po barvi ugotovimo veliko prisotnost humusa v tleh?

Kaj daje tlom rdečo barvo?

Kako vpliva stanje vode v tleh na barvo tal?

Kako lahko vplivamo na temperaturo tal?

Kako barva tal vpliva na temperaturo tal?

Kako količina vode vpliva na toplotne lastnosti tal?

VODA V TLEH

Katera oblika vode v tleh je rastlinam dostopna?

Katera oblika vode v tleh je rastlinam nedostopna?

Kako lahko izrazimo količino in stanje vode v tleh?

Kaj nam pove desorpcijska krivulja?

Kaj pomeni poljska kapaciteta tal?

Kaj pomeni točka venenja?

Kdaj so tla nasičena z vodo?

Kako opišemo stanje vode v tleh, ko so mikropore napolnjene z vodo, makropore pa z zrakom?

Kako opišemo stanje vode v tleh, ko so mikropore in makropore napolnjene z vodo?

Katera oblika vode je na talne delce vezana z največjo silo?

Katera oblika vode je na talne delce vezana z najmanjšo silo?

V kakšnih enotah lahko izražamo tenzijo vode v tleh?

Kako se giblje voda v mikroporah/makroporah?

Kaj omogoča kapilarni dvig vode?

S tenziometri merimo  .

PROSTI KARBONATI

Na osnovi katere kemijske enačbe določamo delež karbonatov v tleh?

Delež karbonatov v tleh ne moremo določiti neposredno, ampak ga določamo  preko izmerjene količine (mase/volumna)  .

Kaj so prosti karbonati? Kako vplivajo na tla?

V kakšnih oblikah so karbonati v tleh?

Kloroza je fiziološka bolezen rastlin, ki nastane zaradi dejanskega pomanjkanja Fe ali zaradi prevelike količine  v tleh.

Izračunajte delež karbonatov v tleh (v %), če smo pri gravimetrični metodi določili 0.5 g CO2, zatehta vzorca pa je bila 5g.

Izračunajte delež karbonatov v tleh (v %), če smo pri volumetrični metodi izmerili 75 ml CO2, zatehta talnega vzorca je bila 5.0 g, faktor pretvorbe iz volumna v maso CO2 je pri 25°C in 744 tor tlaka f(p,T)=1.8.

Določanje prisotnosti karbonatov na terenu.

REAKCIJA IN APNENJE TAL

Kako izražamo reakcijo tal?

Definicija pH vrednosti.

Katere vrste kislosti tal poznamo? Katere reagente uporabljamo za njihovo določanje?

Zakaj je izmerjena vrednost pH pri potencialni kislosti nižja kot pri aktivni?

Višje vrednosti pH dobimo v suspenziji z:

vodo

KCl

Kaj je aktivna kislost tal?

Kaj je potencialna kislost tal?

Kaj je hidrolitska kislost tal?

Razlika med aktivno in potencialno kislostjo tal.

Naštejte vsaj 4 dejavnike, ki povzročajo zakisanje tal!

Kaj so acidofilne rastline. Navedi primere.

Kaj so bazifilne rastline?

Kakšen pH je optimalen za večino rastlin?

Zakaj je podatek o reakciji tal tako pomemben? Kaj nam nakazuje?

Kakšno koncentracijo H+ ionov imamo pri pH =5?

Na kaj vpliva pH tal?

Kakšen je pH pri [H+]=10-8?

Kašen je pH pri H+]<10-5?

Kašen je pH pri H+]>10-5?

Kaj je ionski produkt vode?

Kakšna je koncentracija H+ in OH- pri pH=6?

V splošnem velja, da so glavna hranila najbolj dostopna rastlinam v območju

a)6-7

b)5,5-6

c)7-8

Al3+ ioni prispeva k večji kislosti tal.

Kako vpliva matična podlaga na reakcijo tal?

Kako vpliva pedogeneza podlaga na reakcijo tal?

Kako vpliva organska snov na reakcijo tal?

Kako vpliva izločanje CO2 pri dihanju talnih organizmov na reakcijo tal?

Kako vpliva nitrifikacija na reakcijo tal?

Kako vpliva onesnaževanje na reakcijo tal?

Kako vpliva apnenje na reakcijo tal?

Kako merimo pH tal v laboratoriju in na terenu?

Elektometrično merimo pH s .

Kolorimetrično merimo pH z  .

Kaj dosežemo z apnenjem tal?

Sredstva za apnenje (+formule).

Za izračun potreb po apnenju potrebujemo podatek o:

a)aktivni in potencialni kislosti

b)hidrolitski in potencialni kislosti

c)hidrolitski in aktivni kislosti

Kdaj apnimo?

Kako korigiramo pH tal?

Kisla (bazična, nevtralna) raztopina ima kakšno pH vrednost in koncentracijo

H+ ionov?

V splošnem velja, da so elementi v sledovih (mikroelementi, težke kovine)

dostopni rastlinam v  (kislem/bazičnem) območju.

ORGANSKA SNOV

Naštejte nekaj osnovnih lastnosti humoznih tal!

Kaj predstavlja organsko snov v tleh?

Po kateri metodi določamo organsko snov v tleh?

Prednost Walkey-Blackove metode pred ostalimi.

Ali lahko organsko snov v tleh določimo z direktno metodo ali kako drugače?

Kako?

Pomen organske snovi v tleh.

Kateri podatek določa hitrost razgradnje organske snovi v tleh?

Kaj nam pove C/N razmerje?

Celokupni ogljik se nahaja v mineralnih in organskih oblikah.

Mineralne oblike so:

Organske oblike so:

Kakšna je zveza med organskim ogljikom in organsko snovjo v tleh?

Delež ogljika v organski snovi je relativno konstanten in znaša: .

Tla so humozna, ko vsebujejo (Blume, 1992)  % humusa.

Za biološko kmetovanje se priporoča v tleh (Schmid, 1994)

humusa

Kako poteka razgradnja organske snovi?

Kaj je mineralizacija?

Kaj je humifikacija?

Kaj je humus?

Kaj je šota?

Naštejte hidromorfne oblike humusa.

Naštejte avtomorfne oblike humusa.

DUŠIK V TLEH

Naštejte mineralne oblike dušika v tleh!

S katero metodo določamo celokupni dušik v tleh?

Kaj je nitrifikacija? Kakšni so pogoji zanjo?

Kaj je denitrifikacija?

Kaj je fiksacija dušika?

V kakšni obliki se nahaja večina dušika v tleh?

Kaj pomeni skupni dušik-katere oblike dušika zajamemo s tem pojmom?

Izgube dušika iz tal-naštej procese.

Usoda nitratnega iona v tleh.

Usoda amonijskega iona v tleh.

V kakšni obliki je dušik dostopen rastlinam kot hranilo?

Kateri organizmi so dobri fiksatorji dušika in s katerimi rastlinah jih najdemo v

simbiozi?

Katere oblike dušika se izpirajo v podtalje?

Z razgradnjo organske snovi postaja dušik  (bolj/manj) dostopen

rastlinam.

Največjo zalogo dušika v tleh predstavlja vezan dušik.

Denitrifikacija poteka v  (aerobnih/anaerobnih) pogojih.

Nitrifikacija poteka v  (aerobnih/anaerobnih)

pogojih.

Komentirajte rezultat: C/N=4.

Komentirajte rezultat: C/N=10.

Ali lahko z dušikom gnojimo na zalogo? Zakaj da ali ne?

FOSFOR IN KALIJ V TLEH

Glavni izvor fosforja in kalija v tleh.

Kaj se ponavadi zgodi z anorganskimi oblikami fosforja v tleh?

Oblika fosforja in kalija, ki je dostopna rastlinam kot hranilo.

Pri kakšnem pH je fosfor najbolj dostopen rastlinam?

Velika adsorpcijska sposobnost je značilna za  , velika migracijska

sposobnost pa za  .

Ali lahko s fosforjem in kalijem gnojimo na zalogo? Zakaj da ali ne?

S katero metodo določamo fosfor in kalij v tleh?

Kaj določamo z AL metodo?

Kaj je ekstrakcijska raztopina pri AL metodi in kako merimo P in K?

V kakšnih oblikah in kje se v tleh nahaja kalij? Katera in kje je rastlinam

dostopna?

Kaj je fiksacija kalija?

Kje v tleh se nahajata lahko dostopni fosfor in kalij?

V kakšnih enotah izražamo založenost tal z lahko dostopnim fosforjem in

kalijem?

Fosfor se  (slabo/dobro) veže na sorptivni del tal.

S povečanim deležem gline v tleh se veča katera oblika kalija?

Založenost tal s kalijem je dobra (razred C), če vsebuje

mgK2O/100g tal.

Založenost tal s fosforjem je dobra (razred C), če vsebuje

mgP2O5/100g tal.

Dostopnost vezanega fosforja je v največji meri odvisna od:

a)teksture

b)kislosti tal

c)organske snovi

SORPTIVNA SPOSOBNOST TAL

Kaj je adsorpcijski kompleks ali sorptivni del tal?

Pomen sorptivnega dela tal.

Med katerima dvema medijema se izmenjujejo kationi v tleh?

Naštejte nosilce sorptivnega dela tal.

Od česa je odvisna moč vezave ionov na sorptivni del tal?

Napišite ustrezne oblike elementov, ki jih rastline lahko sprejmejo kot hranilo:

dušik, fosfor, kalij, kalcij, ogljik, železo, mangan, bor, žveplo, baker, cink.

Naštejte bazične katione.

Naštejte kisle katione.

Kaj pomeni kationska izmenjalna kapaciteta? (enota) Kako se izračuna?

Kaj pomeni vrednost S, T, V? Kako se izračuna posamezna vrednost in v

kakšnih enotah se izraža?

Kaj so distriična tla?

Kaj so evtrična tla?

Tla, ki imajo V vrednost < 50% so ,

Tla, ki imajo V vrednost > 50% so ,

KIK je dobra pri vrednosti  cmol(+)/kg tal.

Na KIK vplivajo naslednji dejavniki: .

ONESNAŽEVANJE TAL

Kaj pomeni samoočiščevalna sposobnost tal?

Glavna razlika med organskimi in anorganskimi polutanti v tleh.

Naštej nekaj organskih in anorganskih polutantov v tleh!

Zakaj so nekatere težko razgradljive organske spojine (POP) tako nevarne za

žive organizme?

Usoda organskih polutantov v tleh.

Od česa je odvisna usoda organskih polutantov v tleh?

V kakšnih enotah izražamo prisotnost težkih kovin?

Naštejte nekaj težkih kovin!

Kaj predstavlja glavni problem težkih kovin?

Od česa je odvisna dinamika težkih kovin v tleh?

Kaj je opozorilna, mejna in kritična imisijska vrednost snovi?

KLASIFIKACIJA TAL

Kaj je horizont?

Opišite in poimenujte A horizont!

Opišite in poimenujte B horizont!

Opišite in poimenujte (B) horizont!

Opišite in poimenujte C horizont!

Opišite in poimenujte R horizont!

Opišite in poimenujte O horizont!

Opišite in poimenujte E horizont!

Opišite in poimenujte P horizont!

Opišite in poimenujte G horizont!

Opišite in poimenujte T horizont!

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand