Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Naziv:

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Osnovni podatki:

Naslov:    Pivola 10, 2311 Hoče

Telefon:    00386 2 320 90 00

Faks:         00386 2 616 11 58 

Odgovorna oseba:

dekan red. prof. dr. Branko Kramberger

Datum ustanovitve:

1960 – Višja agronomska šola

1992 – Visoka kmetijska šola

1995 – Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru

2008 – preimenovanje v Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Št. zaposlenih:

110

Spletni naslov:

http://www.fkbv.um.si/

Prodekani:

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

red. prof. dr. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Prodekan za raziskovalno dejavnost

red. prof. dr. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Prodekanica za mednarodno dejavnost

doc. dr. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prodekanica za študentska vprašanja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Katedre:

Na FKBV deluje 14 kateder (po abecednem redu):

Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja

Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

Katedra za biosistemsko inženirstvo

Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

Katedra za fitomedicino

Katedra za genetiko

Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo

Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu

Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo

Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja

Katedra za travništvo in pridelovanje krme

Katedra za vinogradništvo in vinarstvo

Katedra za tuje strokovne jezike

Katedra za živinorejo

Centri:

Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranov

Center za sadjarstvo in predelavo sadja

Center za poljedelstvo in vrtnarstvo

Center za živinorejo

Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino

Center za travništvo in pridelovanje krme

Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom

Center za vseživljenjsko izobraževanje in poklicno uspešnost

Inštituti:

Inštitut za ekološko kmetovanje

Študijski programi:

FKBV izvaja na I. stopnji en univerzitetni in šest visokošolskih strokovnih študijskih programov:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM: 

Agrikultura in okolje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Biosistemsko inženirstvo

Ekološko kmetijstvo

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

Živinoreja

Management v agroživilstvu in razvoj podeželja 

FKBV izvaja na II. stopnji tri študijske programe:

Kmetijstvo

Agrarna ekonomika

Varnost hrane v prehrambeni verigi

Na III. stopnji se izvajata dva doktorska študijska programa:

Agrarna ekonomika

Kmetijstvo

Organi fakultete:

Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Senat  Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Poslovodni odbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Komisije Senata FKBV

Komisija za študijske zadeve

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost

Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Raziskovalne skupine:

Raziskovalna skupina za živalsko produkcijo in predelavo  

            Vodja: red. prof. dr. Dejan Škorjanc

Raziskovalna skupina za rastlinsko produkcijo in predelavo             

Vodja: red. prof. dr. Jernej Turk

Raziskovalna skupina za biologijo - rastlinsko fiziologijo  

Vodja: izr. prof. dr. Janja Kristl

   

 Raziskovalni projekti

Šifra projekta Trajanje projekta Naslov projekta
V4-1137 1.10.2011-30.9.2014 Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano
V4-1062 1.10.2010-31.3.2013 Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje
V7-1118 1.10.2011-30.9.2013 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji
V4-1115 1.10.2011-30.9.2013 'Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev''
V4-1134 1.10.2011-30.9.2014 Vzpostavitev nacionalnega sistema prilagodljivih varovalnih pasov za uporabo FFS v bližini voda, varovalnih območij in urbanih območij
V4-1407 1.7.2014-30.6.2017 Soja
V4-1409 1.7.2014-30.6.2017 Tehnologija pridelave hrušk in češenj
v4-1514 15.10.2015-14.10.2017 Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil -pod akronimom: EKO - GASTRO
V4-1083 2010-30.9.2013 Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrep
V4-1073 1.10.2010-30.9.2013 Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah
V4-1128 1.10.2011-30.9.2013 Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranitvenih semenskih mešanic
V4-1133 1.10.2011-31.9.2013 Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja
V4-1116 2010-2014 Razvoj novih sort oljnih buč
J4-4187 07.2011-06.2014 Preučevanje mehanizmov odpornosti pri vrtni jagodi, fižolu in papriki na glive iz rodu Colletotrichum…
J3-4252 1.7.2011-30.6.2014 Uporaba klasičnih in modernih molekularnih metod za etiološko opredelitev gastroenteritistov
     
L4-5521 1.8.2013-31.7.2016 Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov z zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov
P1-0164 01.2009-12.2013 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja
     
ARRS 2009-2014 Infrastruktirna dejavnost - Botanični vrt 2011
     
Financer Trajanje projekta Naslov projekta
MKGP/LAS MDD 2009/2011 OPIIS
MKGP/KIS 2012,2013,2014 Preskušanje sort v postopku vpisa sort v sortno listo in Posebnega preskušanja sort za opisno sortno listo
MKGP/KIS 2012, 2013, 2014 Genska banka za zbirko kmetijskih rastlin Kmetijskega inštituta Slovenije
MKGP/KIS 2012, 2013, 2014,2015 Selekcija in vzgoja novih sort vinske trte
MKO, FU 2012 Redni pregled naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
MKO, FU 2012,2013 Certificiranje
MKGP/KIS 2012 Program za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje za leto 2012
MKO 2012, 2013, 2014 Izvajanje in financiranje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za obdobje 2012
MKO/KIS 3.6.2014 - 11.7.2014 Modelni izračun za določitev višine plačil za ukrep ekološkega kmetovanja
Sklad 2013 Robot
MKGP 2015 Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin
MKGP/KIS 1.1.2015-31.3.2015 Soizvajanje in začasno financiranje izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje v obdobju začasnega financiranja od 1.1.2015-31.3.2015
MKGP do 27.2.2015 Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - sadjarstvo
MKGP do 27.2.2015 Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - vinogradništvo
Občina Sl. Konjice 8.9.2014-31. 12. 2017 Priprava finančno ovrednotenega načrta preusmeritve in obnove ter idejni osnutek končne ureditve za kmetijska zemljišča
Razno 2012/2013 Strokovne naloge in razni prilivi
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 17.3.-10.10.2014 Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 17.3.-10.10.2014 Avtonomna navigacija poljskega robota
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 17.3.-10.10.2014 Raziskave in razvoj na področju inovqativne prodaje vrhunskih slovenskih vin
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Inovativni koncept strojnega pobiranja oluščenih koruznih storžev
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Iskanje in načrtovanje objektnih programskih rešitev
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Vodonosnika Vrbanski plato i Apaško polje, orodja za trajnostno zagotavljanje vodnih virov
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Predelava soje v tofu stališča varnosti in kakovosti
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij
MKGP 17.2.2015 Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
MKGP 17.2.2015 Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
MKGP 29.5.2015 Izdelava študije o možnosti ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveganja
KIS 2015 Soizvajanje in začasno financiranje izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje v obdobju začasnega financiranja od 1.1.2015-31.3.2015
KIS 2015 Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja registracije sort rastlin in semenarstva ter posebnega preizlušanja sort za opisno sortno listo v letu 2015
ITR 2015 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko koh.politiko 15.1.2014-17.6.2015 P. o sofinanciranju o dodelitvi sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007-2013 za operacijo pod akronimom OSIPPPIT''
MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj… 1. 2. - 31. 7. 2015 Študija izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje
PP d.d. 2012 Proučevanje in raziskovanje perutninske proizvodnje
Tanin d.d. 2012 Izvajanje raziskave za ugotavljanje znotrajceličnega antioksidativnega potenciala hidrolizirajočih taninov na treh linijah intestinalnih celic prašiča in dveh humanih linijah
Tanin d.d. 2013 Izvajanje raziskave za ugotavljanje vpliva dodajanja taninskih ekstraktov, z imenom FAR TOV v obrokih za pujske
Tanin d.d. 2012 Izvajanje raziskave za ugotavljanje vplivadodajanja taninskih ekstraktov, z imenom Farmatan TA in Farmatan TOV v obroke za pujske
ZPSPS 2012/2013 Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji
ECHO d.o.o. 9.1.2013-30.6.2015 Izvedba raziskave ''Vpliv različnih načinov obdlave tal na izpuste CO2 in ekološki ogljični odtis''
Friško d.o.o. 2013 Sodelovanje pri raziskavah tehnologij in preučevanju ekonomičnosti pridelave zelenjadnic ter svetovanju na področju regionalnega razvoja
Bentoproduct 2012 ????
KGS Krajnc d.o.o. 2013 Svetovanje in pomoč pri razvoju novih izdelkov
KNAUF Insulation d.o.o. 1.7.2013-15.10.2013 Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Raziskava vpliva kamene volne Knauf insulation d.o.o. pri gojenju okrasnih rastlin''
KNAUF Insulation d.o.o. 21.8.2014-15.10.2014 Vpliv substrata na količino in kakovost pridelka solate
KNAUF Insulation d.o.o. 21.8.2014-15.10.2014 Vpliv dodanih kosmičev kamene volne na vlago v tleh ter na rast in pridelek lubenic
KNAUF Insulation d.o.o. 1.3.-29.5.2015 Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Primernost izdelkov Micro Greens in Grow kit''
Radenska d.d 1.9.2015 - april 2016 Izdelava novega proizvoda z mineralno vodo, obogatenega z železom
Tanin d.d. 15.9. - 31.12.2015 Izvajanje poizkusov za izvedbo vpliva gnojila na bazi lesnega pepela, na količino in kakvost pridelka testnih rastlin
Tanin d.d. 1.12.2015-1.4.2017 Izvajanje raziskave vpliva taninskih dodatkov v prehrani bikov pitancev
Cinkarna d.d. 2012/2013 Sporazum o sodelovanju pri izvajanju raziskav novih formulacij bakrovih pripravkov za varstvo rastlin pred boleznimi
Šifra projekta Trajanje projekta Naslov projekta
REA,Brusel 2010-2012 QualiRedFruits
     
DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI
Šifra projekta Trajanje projekta Naslov projekta
ERA-NET CORE Organic 2 10.2012 - 12.2015 Zdrava rast:od niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem podakronimom HEALTHYGROW
MVŠZT 2010-2012 EUREKA - MSASN
MGRT/ 2012-2015 Prodor na energetska tržišča z neizrabljenimi obnovljivimi viri energije z akronimom PEMURES
ESRR 2012-2015 Prodor na energetska tržišča z neizrabljenimi obnovljivimi viri energije z akronimom PEMURES
EU 2010-2014 TARO
LDV 1.8.2012-31.7.2014 Akcija PARTNERSTVA: ''Elaborationof the best practice models of knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector'' Akronim: LOVEt II
MKGP 2011-2014 InterVeg CORE Organic 2
ERA-NET CORE Organic 2 10.2012 - 12.2015 Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto Akronim COBRA
SI-AT 1.10.2013-30.9.2014 HEALTH CARE zavedanje o trajnostni prehrani        Akronim: HEALTH - CARE NE
TEMPUS 2013-2016 Building capacity of Serbian Agriculture Education to link with Society                     Akronim: CaSa
7 OP 1.2.2013-31.1.2017 ECsafeSEAFOOD
ERASMUS 2013 Ecological production Systems for environment and human health                                   Akronim: EPSEN
ISLE 2013 ISLE konferenca
TEMPUS 1.11.2013-15.9.2014 EDUECO
MVŠZT 2011-2014 SF-ANTISPOIL (EUREKA)
ARRS/OTKA 1.1.2016-31.12.2018 Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink           N1-0041
  15.9.-15.10.2015 ROVITIS robot
MKGP 2.2.2015-1.2.2018 ERA-NET CORE Organic Plus (SoilVeg)
F. Bavec 2012/2013 Raznolike funkcije strniščnih posevkov v varstvu okolja
F. Bavec 2012/2013 Vpliv pridelovalnih sistemov v poljedelstvu na pridelek, kakovost in varstvo okolja
M. Bavec 2012/2013 Alternativne rastline v ekološki pridelavi: razširitev ponudbe prehranskih proizvodov na tržišču
Č. Rozman 15.1.2014-17.6.2015 Operativni program Slovenija - Hrvaška 2007-2013 za operacijo pod akronimom OSIPPPIT''

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand