Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

AGRA glava slo

Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, tako da je njihovo število ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov Akademskega zbora iz vrst študentov traja eno leto.

Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM:

  • izvoli Senat;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana;
  • obravnava in sprejema program razvoja;
  • obravnava in sprejema poročilo o delu ter daje predloge in pobude senatu;
  • izvoli predstavnike, ki so  člani Akademskega zbora univerze;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor, so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora, ki so določeni v prvem odstavku. 

Akademski zbor izmed svojih članov, določenih v prvem odstavku, izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan ne more biti izvoljen za predsednika Akademskega zbora.

Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom.

Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pravila in postopke za oblikovanje akademskih zborov članic univerze.

  • Zapisniki sej
     
  • Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru

Sestava Akademskega zbora FKBV

Franc BAVEC
Martina BAVEC
Peter BERK
Andreja BOREC
Brigita BRAČKO
Maksimiljan BRUS
Marjeta ČANDEK POTOKAR
Mateja FELICIJAN
Silva GROBELNIK MLAKAR
Anastazija GSELMAN
Mario GORENJAK
Anton IVANČIČ
Manfred JAKOP
Marjan JANŽEKOVIČ
Damijan KELC
Branko KRAMBERGER
Tadeja KRANER ŠUMENJAK
Janja KRISTL
Miran LAKOTA
Tomaž LANGERHOLC
Mario LEŠNIK
Andrej MERGEDUŠ
Mateja MURŠEC
Janko MUZEK
Martin PAVLOVIČ
Karmen PAŽEK
Miran PODVRŠNIK
Maja PREVOLNIK POVŠE
Maša PRIMEC
Jernej PRIŠENK
Borut PULKO
Jurij RAKUN
Martina ROBAČER
Črtomir ROZMAN
Vilma SEM
Janko SKOK
Denis STAJNKO
Metka ŠIŠKO
Dejan ŠKORJANC
Andrej ŠUŠEK
Katja TEŽAK
Stanislav TOJNKO
Jernej TURK
Tatjana UNUK
Krajnc ANDREJA URBANEK
Stanislav VAJS
Janez VALDHUBER
Peter VINDIŠ
Andrej VOGRIN
Stanko VRŠIČ
Vesna WEINGERL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand